Tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời cao 1m50 – Tượng gỗ sơn phấn cao cấp