Tượng chúa chịu nạn bằng gỗ cao 1m6, thánh giá cao 3m