Tượng đức mẹ hằng cứu giúp bằng gỗ sơn màu cao 50cm