Tượng thánh gia thất bằng composite vẽ tay cao 50cm