Tượng thánh Giuse thợ, Đức Mẹ ban ơn bằng gỗ cao 60 cm