Tượng lòng chúa thương xót cao 1m8 bằng gỗ sơn phấn màu