Tượng lòng chúa thương xót bằng gỗ phấn màu cao 70cm