Tượng lòng chúa thương xót, thánh giuse, đức mẹ trái tim cao 26cm