Tượng thánh đa minh cao 40cm, đức mẹ nữ vương cao 30 chất liệu đồng