Tượng thánh St. Vincent(Vinh Sơn) bằng gỗ phấn màu