bộ tượng chúa chịu nạn, mẹ mân côi, thánh giuse bằng đồng cao 46cm, thánh giá 83cm