Tượng chúa chịu nạn và thánh giá bằng đồng cao 85cm