Tượng chúa chịu nạn gỗ pomu cao 30cm, thánh giá 60