Tượng thánh Vinh Sơn bằng gỗ vàng tâm sơn dầu cao 70cm