Bộ tượng Mẹ Lộ Đức và Thánh Giuse cao 50cm. Thánh giá cao 80cm, gỗ pơmu