Tượng tổng lãnh thiên thần micae cao 120cm bằng gỗ sơn phấn màu